NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

NPF är ett paraplybegrepp för diagnoser som:

  • ADHD
  • Autismspektrumtillstånd (AST), ofta kallat autism
  • Språkstörning (DLD)
  • Tourettes syndrom

Diagnoserna kallas neuropsykiatriska för att de beror på att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Beroende på den miljö som personen finns i, kan detta ”annorlunda” påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning.  

Svårigheterna är utvecklingsrelaterade vilket innebär att tillstånden inte är statiska utan utvecklas i takt med hjärnans utveckling.

En och samma person kan ha flera npf-diagnoser - och dessutom någon eller några relaterade tillstånd. 

ADHD

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär att man har svårigheter att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina impulser. En del personer har alla tre kärnsymptomen, andra bara en eller två av dem.  

I diagnosmanualen DSM-5 har man tagit bort ADD (dvs ADHD utan överaktivitet utan snarare underaktivitet) som egen diagnos. Den ingår nu i den generella ADHD-diagnosen.  

Något som är vanligt vid NPF är nedsatt exekutiv förmåga. Det handlar om de aktiviteter i hjärnan som är betydelsefulla för en aktiv och viljestyrd reglering av tanke, känsla och beteende. Vid ADHD handlar det om arbetsminne, initiativförmåga, planering och impulskontroll medan det vid autism handlar mer om flexibilitet och planering.

Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd innebär att man har svårigheter att samspela och kommunicera med andra, att man har begränsade och repetativa mönster i sina beteenden, intressen och aktiviteter samt att man har annorlunda perception och svag central koherens.  

Perception handlar om hur man känner och förstår sinnesintryck. Vid NPF kan man uppfatta sinnesintryck väldigt starkt, väldigt svagt eller förvrängt. Det kan också handla om en  fördröjning i att bearbeta intrycken eller ha svårt att samordna intryck från fler än ett sinne.  

Central koherens handlar om förmågan att kunna se helheten och att kunna sålla bort onödiga detaljer. Det är en viktig förmåga för att kunna ordna sinnesintryck, tankar och upplevelser till meningsfulla helheter. Det är också en viktig förmåga för att kunna organisera och planera där man behöver kunna skifta mellan delar och helheten.  

I diagnosmanualen DSM-5 ingår Aspergers syndrom och autism i AST.

Tourettes syndrom

 Tourettes syndrom innebär att man har stora och varaktiga besvär med tics, det vill säga upprepande reflexliknande rörelser och vokala ljud.

Relaterade tillstånd

Det är vanligt med samsjuklighet eller överlappning med de olika NPF-diagnoserna men också med relaterade tillstånd som till exempel  

– språkstörning
– motorisk utvecklingsstörning (DCD)
– dyslexi
– dyskalkyli  
– intellektuell funktionsnedsättning (IF)
– särbegåvning  
– tvångssyndrom (OCD)
– depression
– ångest
– selektiv mutism
– stamning
– högkänslighet (HSP)