Användar- och köpvillkor

Dessa användarvillkor gäller mellan Bredvid NPF-coach AB, org. nr. 559363-0600, (”Bredvid NPF-coach” eller ”vi” eller ”företaget”) och dig. Genom att använda denna website förbinder du dig att följa dessa användar- och köpvillkor samt alla tillämpliga lagar och regleringar. 

Användarvillkor

Upphovsrätt
Allt material tillhör Bredvid NPF-coach. Du godkänner att allt material är skyddat av upphovsrätten. Det är förbjudet att filma, fota eller kopiera material till dig själv eller till andra på din dator eller mobil. Även material som är nedladdningsbart får inte delas vidare med andra, det är ditt personliga material som enbart får användas inom ramen för ditt deltagande i våra tjänster. Det är förbjudet att dela inloggning med någon annan, den är din personliga.  

Sekretess
NPF-coachen förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande avtalet, beställaren eller klienten. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk, kommersiell, personlig eller av annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som beställaren eller klienten önskar hålla hemlig.  

Undantagna är uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse. Sekretessförpliktelsen är giltig såväl under uppdraget som efter avtalets upphörande.

Förbehåll och reservationer 
Bredvid NPF-coach tillhandahåller kunskap och instruktioner men tar inte ansvar för implementeringen eller eventuella resultat eller brist på resultat som en följd av deltagande i individuell coaching, gruppcoaching, kurs eller medlemsskap. Varje deltagare står helt ansvarig för sitt agerande oavsett råd eller annan kunskap som förmedlas via Bredvid NPF-coach.  

Vi ansvarar under alla förhållanden inte för skador till följd av förhållanden som du ansvarar för enligt avtalet eller för indirekta skador, såsom följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel eller vid förlust av data. Vårt ansvar är begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande arvodet för tjänsten om inte annat följer av tvingande lag eller vi agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Revideringar och fel i material
Materialet som visas på företagets webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Företaget kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

Tekniska krav
Tjänsterna genomförs digitalt via zoom om inget annat anges. Bredvid NPF-coach tillhandahåller länk till mötet. Anslutning till zoom-möte görs via dator (ingen installation behövs, det räcker att ansluta via webläsare) eller smartphone (zoom-app behöver installeras på telefonen).

Åtkomst till utbildning och medlemsskap ges via vår kursplattform New Zenler. Anslutning görs via dator (ingen installation behövs, det räcker att ansluta via webläsare) eller smartphone (app för New Zenler finns att ladda ner, men det går också bra att ansluta via webläsare).

Support
Om du behöver support efter köp av vara eller tjänst från Bredvid NPF-coach går det bra att kontakta oss på [email protected], eller via Support.

Länkar
Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av användar- och köpvillkor 
Företaget kan när som helst ändra dessa användar- och köpvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användar- och köpvillkor.

Köpvillkor

Priser  
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms om inget annat anges.

Kortbetalning via Stripe för din säkerhet
En av våra högsta prioriteringar är att skydda din ekonomiska och personliga information. Det är därför vi samarbetar med betalleverantör Stripe som automatiskt krypterar all känslig information som skickas mellan din dator och deras servrar. Vill du veta mer läs på deras hemsida.  

Ångerrätt online för utbildningar och medlemskap
Enligt distansköplagen har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerfristen börjar dagen då avtalet har ingåtts och gäller 14 dagar framåt. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Observera att ångerrätten är begränsad. Om du påbörjar användningen av tjänsten samtycker du till att vi påbörjar fullgörandet av leveransen av tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Du medger således att du inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då du påbörjar användningen av tjänsten.

Om du ångrar ditt köp, maila [email protected]. Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken utbildning/medlemsskap du anmält dig till. Avbokar du din utbildning/medlemsskap enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela avgiften.

Särskilda köpvillkor för öppna utbildningar som vänder sig till företag och organisationer
Betalning
Utbildningsavgiften faktureras vid anmälan. Fakturan ska betalas inom 10 dagar.

Återtagande av anmälan 
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan nämnda är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan utbildningen startat debiteras enligt följande:
- Vid återtagande senast 7 dagar före utbildningsstart en avgift på 10% av utbildningsavgiften, dock lägst 100 kronor.
- Vid återtagande senare än 7 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras 50% av utbildningsavgiften.
- Om du avbryter en påbörjad utbildning debiteras hela utbildningsavgiften.  

Vid inställd utbildning
- Om Bredvid NPF-coach AB tvingas ställa in en utbildning återbetalas utbildningsavgiften i sin helheten.
- Om starten skjuts upp har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften.
- Observera att vid inställd utbildning så ersätter Bredvid NPF-coach AB inte för eventuella utlägg.

Särskilda köpvillkor för coachingprogram 'Npf-blomman ledare'
- Coachingprogrammet har 3 månaders bindningstid.
- Hela beloppet faktureras vid anmälan. Fakturan ska betalas inom 10 dagar.
- När 3 månader har gått finns möjlighet att förlänga ditt medlemsskap. Du har då ingen bindningstid utan är med månad för månad så länge du önskar. Du avslutar medlemsskapet genom att maila [email protected].

Särskilda köpvillkor för medlemstjänst 'Npf-blomman förälder'
- Kickstart-paket:
Väljer du kickstart-paketet får du en faktura på månadsavgiften en gång per månad i 3 månader. Fakturan ska betalas inom 10 dagar.
 
När 3 månader har gått, övergår medlemsskapet till månadsmedlem som du kan avsluta när du vill. Månadssumman dras varje månad från det kort du använder när du anmäler dig.

Du har 3 månaders bindningstid. Om du avslutar kickstart-paketet före 3 månader får du en faktura på resterande månadsavgifter.

Om du ångrar dig inom 30 dagar kan du avsluta medlemsskapet. Du betalar då bara för den första månaden. Du avslutar genom att maila till [email protected].

- Årsmedlem:  
Väljer du att bli årsmedlem dras månadsavgiften varje månad från det kort du använder när du anmäler dig.
Du har 12 månaders bindningstid. Om du avslutar medlemsskapet före 12 månader får du en faktura på resterande månadsavgifter.

Om du ångrar dig inom 30 dagar kan du avsluta medlemsskapet. Du betalar då bara för den första månaden. Du avslutar genom att maila till [email protected].
 
- Månadsmedlem:  
Väljer du att bli månadsmedlem dras månadsavgiften varje månad från det kort du använder när du anmäler dig.
Du har ingen bindningstid. Du kan avsluta medlemsskapet när du vill. Du avslutar genom att maila [email protected].

Särskilda köpvillkor för coachingpaket med individuell coaching
Betalning sker via faktura. Fakturan ska betalas inom 10 dagar. Parterna kommer överens om ett av följande sätt att betala arvodet:
- Hela arvodet faktureras vid bokning av första samtalet.
- Delbetalning under 3 månader. Första fakturan skickas vid bokning av första samtalet.

Om du ångrar dig efter det första samtalet kan du avsluta coaching-paketet. Du betalar då bara för första samtalet vilket motsvarar en femtedel av arvodet för coachingpaketet. Du avslutar genom att maila till [email protected].  

Tvist

Tvister ska prövas av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.

För privatkunder gäller dock att vid tvist mellan Bredvid NPF-coach AB och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här.

Integritetspolicy

Läs mer om Integritetspolicy här. Bredvid NPF-coach. Bredvid NPF-coach -